Leveringsvoorwaarden BUDGETPOLES

BudgetPoles is onderdeel/handelsnaam van Project Service Raalte

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Project Service Raalte B.V., gevestigd te Raalte, hierna te noemen Project Service Raalte.
1-2   Bijzondere van de voorwaarden van Project Service Raalte afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2   Mondelinge toezeggingen door Project Service Raalte zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3   Indien een offerte van Project Service Raalte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Project Service Raalte het recht dit aanbod binnen 7 dagen na kennisgeving van de aanvaarding door de opdrachtgever te herroepen.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3-1   Project Service Raalte aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3-2   Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Project Service Raalte onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3-3   Algemene voorwaarden worden slechts door Project Service Raalte aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Project Service Raalte door zijn bevestiging.
4-2   Elke met Project Service Raalte aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4-3   Opdrachtgever zal toestaan dat Project Service Raalte zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-4   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Project Service Raalte bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4-5   Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Project Service Raalte binden Project Service Raalte niet, voor zover deze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6-1   Op alle door Project Service Raalte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,  tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Project Service Raalte zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2   De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Project Service Raalte zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3   Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Project Service Raalte zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen.
7-1   Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Project Service Raalte zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt. Ontwerpen en tekeningen blijven Project Service Raalte zijn eigendom.
7-2   Als Project Service Raalte opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Project Service Raalte verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Project Service Raalte te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7-3   De adviezen van Project Service Raalte ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Project Service Raalte is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Project Service Raalte zijn producten en diensten.

Artikel 8 Leveringstermijnen.
8-1   De levertijd gaat in het laatst der navolgende tijdstippen
a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst.
b. De dag van ontvangst door Project Service Raalte van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk bescheiden gegevens, waaronder ook complete afleveradres, gegevens en locatie waar de goederen en / of diensten worden toegepast / uitgevoerd indien anders dan op afleveradres.
c. Ontvangst door Project Service Raalte van door opdrachtgever beschikbaar gestelde onderdelen en / of andere materialen benodigd voor de uitvoering van het werk.
8-2   De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Project Service Raalte schriftelijk in gebreke te stellen. De overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever in beginsel geen recht op gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst.
8-3   De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Project Service Raalte zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Indien vertraging ontstaat ter gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd. Wordt de levertijd voorzover nodig zonder schriftelijke aankondiging verlengd.
8-4   Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Prijzen.
9-1   De door Project Service Raalte opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoppen en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Project Service Raalte.
9-2   Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-3   Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is Project Service Raalte gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
9-4   De emballage is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.
10-1   Project Service Raalte is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
10-2   Project Service Raalte is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Project Service Raalte of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
10-3   Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
10-4   Project Service Raalte zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfen / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
10-5   Project Service Raalte is niet aansprakelijk voor beschadigen of verlies door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en andere zaken.
10-6   Project Service Raalte is niet aansprakelijk voor aanspraken en / of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen en andere intellectuele eigendomsrechten hoe ook genaamd in verband met door Project Service Raalte geleverde zaken of verrichte diensten en / of werkzaamheden indien Project Service Raalte die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die aan Project Service Raalte door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
10-7   Opdrachtgever vrijwaart Project Service Raalte voor alle aanspraken indien de geleverde en / of geplaatste goederen van Project Service Raalte worden gebruikt op specifieke locaties die niet van te voren aan Project Service Raalte kenbaar zijn gemaakt en daardoor op die locatie niet voldoen aan de aldaar geldende specifieke gestelde normen van een opdrachtgever, overheid of overige derden.

Artikel 11 Verplichtingen van Project Service Raalte.
Project Service Raalte is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.
12-1   Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
12-2   Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Project Service Raalte voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Meer- en minderwerk.
13-1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
13-2   Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
13-3   Door Project Service Raalte te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Materialen.
Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

Artikel 15 Aanbetaling.
Project Service Raalte is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Project Service Raalte de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 16 Annuleren.
16-1   Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Project Service Raalte reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Project Service Raalte gehouden tot een volledige
vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Project Service Raalte als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Project Service Raalte te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
16-2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Project Service Raalte zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, in het bijzonder voor goederen speciaal voor opdrachtgever gemaakt en / of besteld.
16-3   Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Project Service Raalte schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 17 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Project Service Raalte om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 18 Overmacht.
18-1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar
Project Service Raalte of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Project Service Raalte, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Project Service Raalte, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Project Service Raalte overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18-2   Project Service Raalte is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele
geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Oplevering.
19-1   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd na aflevering van de goederen op het overeengekomen afleveradres en / of op het tijdstip waarop Project Service Raalte dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genomen.
19-2   Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Project Service Raalte niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden, zoals onder andere in het artikel “Overmacht” is genoemd.

Artikel 20 Reclame.
20-1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, in geval van goederen te inspecteren op gebreken voor dat deze worden gemonteerd, geplaatst of op een andere manier worden toegepast, Project Service Raalte terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering en in geval van goederen voor dat deze worden gemonteerd, geplaatst of op een andere manier worden toegepast, Project Service Raalte wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
20-2   Project Service Raalte dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
20-3   Indien de reclame naar het oordeel van Project Service Raalte juist is, zal Project Service Raalte hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 21 Garantie.
21-1   Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Project Service Raalte aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Indien de periode niet schriftelijk is overeengekomen geld een maximale periode van zes maanden.
21-2   Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden, dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. Het niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan het voorziene normale gebruik.
b. Normale slijtage.
c. Montage / installatie of reparatie door derden waaronder begrepen de opdrachtgever zelf.
d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard en kwaliteit van de toegepaste materialen en /of goederen tenzij deze als zodanig van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt.
e. Materialen, zaken werkwijzen en constructies voorzover op instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1   Zolang Project Service Raalte geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Project Service Raalte.
22-2   Project Service Raalte heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22-3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.
23-1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
23-2   Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Project Service Raalte ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23-3   De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Project Service Raalte eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Project Service Raalte op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 24 Betaling.
24-1   Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
24-2   Project Service Raalte is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
24-3   Project Service Raalte is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24-4   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
24-5   Uit het enkele feit dat Project Service Raalte zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25 Toepasselijk recht.
Op alle door Project Service Raalte gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 26 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Project Service Raalte, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.